Kwestia Słowiańska a ONZ

Kwestia Słowiańska a ONZ  (komentarz do artykułu pt:”Czas dla słowiańskiej cywilizacji ducha „)

 Jest powszechnie wiadomo ,iż wśród najrozmaitszych wymagających pilnego rozwiązania kwestii,

pozostaje dotąd nierozwiązaną w Prawie Międzynarodowym (ONZ) tzw.”kwestia Słowiańska”.

Wyraża się to brakiem występowania w nomenklaturze ONZ takich pojęć jak ”państwo Słowiańskie”,

„Naród Słowiański”,”Słowianie” itp. I tym samym jako nacji narodowej etnicznej nie wchodzącej

w skład państw członkowskich ONZ .I to pomimo,iż w Europie dominują 3 społeczności etniczne :

Słowianie Germanie i Romanie.A to oznacza iż w tej sytuacji politycznej ,kwestia Słowiańska

na arenie międzynarodowej przejawia się aktualnie / nieformalnie / w postaci wyłącznie idei

„idei Słowiańskiej” ( iS).Tzn. sprowadzając się do tak określonego pojęcia w Prawie

Międzynarodowym – do czasu formalnego oficjalnego rozwiązania problemu na poziomie ONZ.

Tym zatem co w tej sytuacji aktualnie ustanawia podstawę racji zasadniczej dla funkcjonowania

i rozwoju „iS” są kanony (reguły normy ) które ją określają.W ten sposób stwierdzenie ,iż „

W Europie dominują 3 społeczności etniczne :Słowianie Germanie i Romanie ” ustanawia tutaj

sobą kanon nr 1 IS.I stąd wynikający kanon nr 2 sentencja ” Słowianie (Polacy) to lud

indoeuropejski”.Te 2 kanony są dla ONZ wystarczającymi dla oficjalnego stwierdzenia legalności

racjonalności funkcjonowania iS w Prawie Międzynarodowym.A to oznacza,iż każdy znający iS

posiada prawo do przedstawiania propozycji kolejnych kanonów .

I dlatego wszelkie możliwe wypowiedzi na temat IDEI Słowiańskiej – winne odwoływać się najpierw –

do wyżej określonych 2 kanonów – oraz do pozostałych uznanych za „prawdy logiczne” należące

do iS.Jest zatem zrozumiałe,iż wszystkie dotąd podejmowane próby samozorganizowania się

zwolenników i sympatyków iS w formie…stowarzyszeń ,klubów,komitetów ,kongresów,partii

politycznych panslawistycznych itp. musiały zakończyć się fiaskiem ,jako nie odwołujących się do

powyższych 2 elementarnych kanonów iS. Tj.w sytuacji nie występowania w nomenklaturze

pojęciowej ONZ słowa Słowianie.Tzn.jako prób nie odwołujących się do pojęcia „:Wędrówki Ludów „

osadniczo-kolonizacyjjnej ,która została zapoczątkowana 5000 lat temu z półwyspu indyjskiego

w kierunku terytorium EUROPY.Stąd sentencja :”Słowianie (Polacy) to lud indoeuropejski.

I dlatego aktualny wspóczesny problem migracji związany ze Syrię i pozostałymi krajami Bliskiego

Wschodu i Afryki w kierunku EUROPY (na skutek trwajcych działań militarnych wojennych

na tych terenach) można zakwalifikować jako c.d. Wędrówki Ludów zapoczątkowanej 5000 lat

temu z półwyspu indyjskiego.Tzn.jako problem który nie może zostać w żaden sposób rozwiązany

przez UE i ONZ bez uprzedniego rozwiązania kwestii Słowiańskiej.

———————————————————————————————————

Część .2

———————

Lista /numeracyjna / kanonów :

Kanon nr 1.W Europie dominują trzy społeczności etniczne :Słowianie ,Germanie i Romanie”

Kanon nr 2 .Słowianie (Polacy)to lud indoeuropejski”

Kanon nr 3.Oficjalnym pozdrowieniem Słowiańskim jest :SŁAWA (= Pokój) oraz Witaj (Witajcie)

k”nam / łużyckie /.

Kanon nr 4.Do państw Słowiańskich zalicza się:

Rosję

Ukrainę

Białoruś

Polskę

Czechy

Słowację

Słowenię

Chorwację

Bośnię

Serbię

Czarnogórę

Macedonię

Bułgarię

Ze względów kulturowych można zaliczyć też Litwę i Łotwę.

Do państw germańskich zalicza się:

Szwajcarię

Luksemburg

Holandię

Niemcy

Danię

Szwecję

Norwegię

Wielką Brytanię

Islandię

Ze względów kulturowych można tu też zaliczyć Irlandię.

Do państw romańskich zalicza się:

Portugalię

Hiszpanię

Francję

Belgię

Włochy

Rumunię

Mołdawię.

Doliczamy też mini państwa : Andorę, San Marino, Monako i Watykan

Państwa nie uwzględnione w powyższym zestawieniu to:

Węgry (pod silnym wpływem państw słowiańskich)

Finlandia (pod silnym wpływem państw germańskich)

Estonia (pod silnym wpływem państw słowiańskich i bałtyckich)

Grecja (pod silnym wpływem państw słowiańskich)

Cypr

Malta

Albania

—————————————————————————————-—

Kanon nr 5 . ”iS” odwołuje się do nauk zawartych w Wedach / sentencja /

Kanon nr 6 . „iS” nie jest religią lecz wedyjską nauką y o g i c z n ą / sentencja /

Kanon nr 7 . „iS” oparta jest na wegeterianiźmie = AHIMSA / sentencja /

—————————————————————————————–—

Kanon nr 8 ”Weda w sanskrycie znaczy ” wiedza ” / sentencja /

Kanon nr 9 ”Wszelka wiedza pochodzi z Wed ” / sentencja /

A tym samym i Idea Słowiańska … co pozostaje do udowodnienia.

———————————————————————————–

Pojęcie Słowianie nie występuje bez związku z pojęciem Germanie .

I odwrotnie :pojęcie Germanie niczego nie oznacza bez związku przyczynowego

z pojęciem Słowianie.

Jest to relacja filozoficzna : apeks – antiapeks i antiapeks – apeks.

Oba pojęcia :Słowianie Germanie są pojęciami zakodowanymi.

Stąd ich odczytanie wymaga rozszyfrowania.

Proces etymologicznego odkodowania znaczenia owych pojęć – jako starodawnych – wydarza się

na 4 poziomach :abcd (1234)

————————————

Pierwszy poziom a (1) najprostszy to literalne dosłowne odczytanie pojęcia tak jak jest zapisane

np.: „Na łące pasie się osioł” . .

Drugi poziom b (2) to odczyt rozszerzony ” Na łące pasie się osioł ” ale to może nie być

osioł prawdziwy lecz baran ,lew,lis itp.

Trzeci poziom c (3) to odczyt etymologiczny albo mitologiczny (dydaktyczny ,psychologiczny

pomocniczy).

Czwarty poziom d (4) to poziom poufny i b.poufny czyli transcendentalny (duchowy mistyczny ) –

wymagający dla odczytania spełnienie warunku : s a m o r e a l i z a c j i (a co wyklucza w ogóle

skuteczność prób zdezorganizowania zwulgaryzowania iS ).

——————————————————————————-

Udaje się przyjąć ,iż nazwę Słowianie nadali logicznie tej nacji Germanie a nazwę Germanie

Słowianie a nie żadna z tych nacji sama sobie.

Stąd korzeń,rdzeń Ger” musi być dokładnym przeciwieństwem znaczeniowym rdzenia „Słow”.

Wtedy w grę wchodzi odczyt filozoficzny („prawda historyczna ” i „prawda psychologiczna”) –

jeżeli wiodące generalne cechy obu nacji – zostały zdefiniowane jako przeciwstawne w sposób

skrajny – w 100% nie podobne .

—————————————-

A co też i wyjaśnia samo różnice „charakterologiczne i psychologiczne”pomiędzy tymi nacjami

powstałe na przestrzeni +/- 5 tysięcy lat – w procesie ewolucyjnym – licząc od historycznie

pierwszej pionierskiej wędrówki z półwyspu indyjskiego na teren Europy

—————————————————————————–—————-

Jest zatem zrozumiałe ,iż warunkiem realizacji iS – utożsamienia się personalnego jednostki

z ideą – jest uzyskanie zrozumienia etymologicznego pojęć Słowianie Germanie.

Idea Słowiańska jest bowiem jako oparta na fundamencie Wed – ideą doskonale logiczną –

naukową !

Oznacza to ,iż także jednostki utożsamiające siebie tutaj z „Germanami” na podstawie

zauważonych u siebie cech charakterologicznych dla tej nacji właściwych = GER – mogą

w przypadku powzięciu decyzji o ich porzuceniu – po podjęciu takich prób – wejść samoistnie

legalnie w poczet społeczności Słowian – posiąść personalny indywidualny realny udział

/bez względu na narodowość) w realizacji iS.

Jednakże nie wydarza się żaden przymus takiej realizacji – jako kwestia indywidualna personalna

posiadania świadomości IS albo NIE.

Wynika to z faktu ,iż pojęcie :Słowianie nie występuje niezależnie od pojęcia Germanie a pojęcie

Germanie niezależnie od pojęcia Słowianiej – jako relacja apeks – antiapeks .

————————————————————————————————

W ten sposób można wiedzieć, jeżeli :”Na łące pasie się osioł” ,iż tak jak można uzyskać

schronienie np.w „schronie przeciw atomowym”- w przypadku wybudowania – skonstruowania –

to tak samo można tego dokonać za pomocą realizacji iS – lecz jako realizacji nie związanej

z żadnym przymusem.

Tam bowiem gdzie jest przymus /administracyjny / tam jest bogata wiedza encyklopedyczna –

akademicka – a gdzie nie ma żadnego przymusu tm jest mądrość czyli wiedza czysto

wedyjska = „łące pasie się osioł ” /poziom pierwszy/.

—————————————————————-–

Jeżeli w pierwszej wędrówce z półwyspu indyjskiego /+/- 5000 lat temu / nie było / logicznie /

żadnego podziału na Germanów i Słowianów -, obie nacje posługiwały się tym samym językiem

i posiadały dokładnie ten sam kosmologiczny światopogląd wedyjski = Brahma (= Światowid

w tłumaczeniu na j.polski).

Różnice (Brahma to nie = Światowid ) zaczęły powstawać dopiero w procesie ewolucyjnym

w okresie +/- 5000 lat z powodu kontynuowania na przestrzeni owego czasu historycznego

„wędrówek powrotnych ” do pra indyjskiej ojczyzny przez Słowian i n-krotnych powrotów na teren

Europy (ostatnia historycznie wędrówka powrotna dotyczy: łużyczan – obecnie terytorium

Niemiec).

Tutaj:przy braku realizowania takich wędrówek powrotnych przez Germanów -wobec osiedlenia się

w Europie na stałe – po pierwszej pionierskiej wędrówce z półwyspu indyjskiego.

Stąd skrajne różnice językowe pomiędzy obydwiema nacjami(brak podobieństwa analogicznego

do zachodzącego pomiędzy plemionami Słowiańskimi)..

Dlatego podział na Germanów i Słowian – jest podziałem względnym .

Jeżeli w pierwszej wędrówce (5000 lat temu) była to etnicznie ta sama nacja przybyła na

terytorium Europy z półwyspu indyjskiego z cesarstwa Bharata – varsa ( 12000 lat =1 pełny cykl

dziejowy historyczny w terminologii czasowej wedyjskiej ).

I stąd IS jest współcześnie jedyną realną szansżą dla świata czyli w tzw. wieku atomowym –

w sytuacji zagrożenia atomowego = 100% ignorancji.

Jeżeli w poprzednich cyklach historycznych sprzed 12000 lat – nie wydarzała się konieczność

Wędrówki Ludów dla realizacji schronienia – żadna konieczność realizacji iS – wobec

powszechnej w skali planetarnej GEO realizacji idei.AHIMSY).

—————————————————————————–

W ten sposób otrzymujemy historyczną aktualność iS – także w zakresie spowodowania

bezpieczeństwa w skali GEO .

Tutaj: wobec aktualności fenomenu :ignorancji =100% zagrożeniu atomowemu (uwzględniając

aktualnie zgromadzony arsenału broni atomowej i także jako konsekwencja postępu w sferze

wiedzy technicznej).

—————————

Jeżeli antiapeksem dla siły ignorancji jako apeksu są siły Pokojowe – czyli walka o Pokój –

.przebiegająca w sile pasji .w realnej walce z zagrożeniem atomowym w skali PLANETY. jako

współczesnym zagrożeniem nr 1.

————————————————————————————–

Stąd pozytywny czynny udział iS także w tzw.walce o Pokój światowy.

——————————————————————————————-

Dlatego kryterium orientacyjnym – w celu uwolnienia się spod wpływu Potęgi ignorancji – jest

podjęcie przez jednostkę -za pomocą kanonów – prób samodzielnego uzyskanie zrozumienia

etymologicznego zakodowanych pojęć Germanie Słowianie – jako warunku przywrócenia

utraconego związku z iS -przez posiadanie personalnego osobistego udziału w realizacji iS.

A co uzasadnia samo konieczność równoległego udziału w tej realizacji ONZ – jako dotąd udziału

żadnego.

vege9

 

SŁOWIAŃSZCZYZNA

Komentarze 2 to “Kwestia Słowiańska a ONZ”

  1. Ertywek Says:

    tylko co to jest iS ? IS ?


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: