Ile lat mają złoża piasku i kamienia w europejskiej części Rosji

Ostatnimi laty zebrano bardzo dużo dowodów na to, że w niedalekiej przeszłości w naszej historii miał miejsce bardzo poważny kataklizm, powiązany z przejściem po lądzie ogromnej ilości wody.

01-ilm

Ślady tego potopu a także jego następstwa można zauważyć praktycznie na całym terytorium naszego kraju, od Północnych granic do Południowych, od Zachodu po Wschód. Bardzo wiele śladów i następstw można znaleźć również na całej planecie, ale teraz chcę się skupić na naszym kraju (Rosja).

Zazwyczaj możemy znaleźć ślady tego w miejscach zamieszkania, – w miastach i na wsiach…. Spowodowane jest to tym, że prowadzimy swoje działania poszukiwawcze właśnie w miejscach swojego zamieszkania, jak również z tym, że w miastach istnieje wiele „markerów” okresu przed potopem, w zasadzie są to budynki i urządzenia, a także urządzenia infrastrukturalne. A po porównaniu ich „DO” i „PRZED”, otrzymamy informację, że coś jest „nie tak”.

02-ilm

Europa:

03-ilm

Moskwa:

04-ilm

Zdjęcia i obrazy, które odzwierciedlały współczesny stan nowych miast po katastrofie…

Jednak nasi naukowcy, historycy, geolodzy i inni eksperci twierdzą, że podobno naniesiony na kilka metrów osad – to wynik kulturowego działania mieszkańców – tzw. warstwa kulturowa.

05-ilm

Twierdzą oni, że poza punktami zaludnionymi dowodów niema, tak więc nie można tu mówić o jakimś kataklizmie.

Czy to prawda? I czy można błąkając się po polach i lasach znaleźć dowody na potop, i na ile są one przekonujące.

06-ilm

Brak informacji, o tym wydarzeniu w oficjalnych historycznych dokumentach zbija z tropu, a nasz mózg otrzymując informację, że następstwa potopu istnieją w charakterze warstw piasku, kamieni, gliny i czarnoziemu o grubości od kilku centymetrów do kilku metrów, i jest to praktycznie w każdym miejscu, nie chcą nam pozwolić na dokonanie właściwych wniosków i uwierzenie w tak nieprawdopodobny fakt związany z potopem. Cóż, w najlepszym wypadku aby chronić nasz umysł, przenosi się nas w przeszłość tysiące lub miliony lat.

Z racji mojej pracy bardzo często mam okazję bywać w kopalniach wydobywających materiały budowlane – piasek i tłuczeń. Po odwiedzinach w kopalniach granitu, z których uzyskuje się tłuczeń ze skał magmowych pochodzenia wulkanicznego (granit, bazalt, dioryt, porfir, itd.) wszystko mniej-więcej staje się jasne, chociaż tu też są ciekawe fakty, do których kiedyś jeszcze wrócę. Pytań jest wiele.

07-ilm

Każdy wie, że piasek i glina znajdują się niemal wszędzie. Pytanie jest tylko o ich jednorodność, koncentrację i objętość w jednym miejscu.

08-ilm09-ilm

Kopalnie piasku mają jedną właściwość – przez miliony lat, które naukowcy im przypisują, tego typu górna warstwa nie zostanie utworzona, każdy powinien wiedzieć, że proces ten trwa przez miliony lat i powinien znajdować się na głębokości dziesiątków metrów. Tym nie mniej tak jednak nie jest.

ALE! Najbardziej interesujące są kopalnie, w których wydobywa się….. KAMIEŃ. Zwykły naturalny kamień. Ściślej, w czystej postaci jak tu:

10-ilm

Znaleźć go można tylko w miejscach wyjścia na powierzchnię monolitycznych złóż – granitu, piaskowca, dolomitu, wapienia itd. Tu nie chodzi o te złoża.

Porozmawiamy o złożach, w których kamień naturalny jest mieszaniną – piasku, kamienia i domieszek gliny. Przy czym byłoby pożądane, żeby gliny nie było w ogóle lub było jak najmniej. Takie rodzaje mieszanek noszą nazwę piaszczysto żwirowych. (PGS), i różnią się między sobą rozmiarem kamieni i %% kamienia i piasku. Im większy % kamienia, tym lepsze złoże:

11-ilm

To najwartościowsza kopalnia, z punktu widzenia zysków, ale dla nas przede wszystkim z punktu widzenia otrzymanych Informacji.

12-ilm

Jeżeli kopalnie piasku można znaleźć w Rosji praktycznie wszędzie, to w przypadku kamiennych (takich jak na fotografii powyżej) już nie. Wyliczę miejsca, w których w Europejskiej części Rosji istnieją takie złoża: Psków, Nowogród, Twer, Moskwa, Jarosław, Kostroma, Wołogdy, obwód smoleński. Nieco mniej, Iwanowo, Kaługa, Ryazań. Przy czym rozmiar głazów narzutowych i ich % w PGS również ma orientację geograficzną – Twer, Psków, Nowogród – głazy narzutowe są największe, % ich jest wyższy – miejscami o 80%!!!, (uwierzcie to jest bardzo dużo). Ale na południu jest zmniejszenie jej wielkości i zawartości. W obwodach Moskiewskim, Władymirskim, Smoleńskim, Jarosławskim – 20-35 %. Przy czym w obwodzie Smoleńskim jest pasmami wzdłuż rzek – Dniepr, i na obszarze Wiazma-Gagarin (gdzie rzek rozmiaru Dniepru nie ma ale jest wiele mniejszych rzek). Ale w regionie Kaługa oraz w południowej części Moskwy, %% rzadko sięga powyżej 20%. A przy okazji taką samą prawidłowość mamy przy złożach piasku, – rozmiar ziaren piasku, im bardziej na południe tym mniejszy… Gruby piasek jest tylko w regionach Moskiewskim, Smoleńskim, Jarosławskim (to właśnie południowe złoża), bardziej na południe piasek jest drobny.

JEDNAK JEST JEDNO ALE! W obwodzie Woroneskim gruby piasek znajduje się na głębokości ponad 8-10 metrów!!! Powyżej go nie ma. Zapamiętamy ten fakt. Na południe od tych rejonów, w Tulskim, Riazańskim, Orłowskim, Briańskim, Lipieckim, Woroneskim, i bardziej na południe – takich złóż praktycznie nie ma!

13-ilm

Teraz trochę informacji ogólnych:
Co stanowi takie złoża:
Piaszczysto-żwirowa mieszanka to niemetaliczny materiał budowlany, który jest wytwarzany w procesie przetwarzania masy piasku i żwiru. Zazwyczaj jest pozyskiwany z dna różnych zbiorników wodnych. Mogą być to rzeki i jeziora oraz różne inne zbiorniki wodne ….. Zazwyczaj …, ale z reguły nie jest pobierany ze złóż PGS, które do zbiorników wodnych w żaden sposób się nie odnoszą.

Mieszanki piaskowo-żwirowe  (PGS) dzielą się na naturalne PPGS i wzbogacone PGS (OPGS) – pobierane z naturalnych piaszczysto-żwirowych miejsc i wzbogacane, lub w drodze zmieszania żwiru i piasku. PPGS wykorzystywany jest do nawierzchni drogowych, wierzchnia warstwa pod pokrycia, dla warstw odwadniających oraz do innych celów w budownictwie drogowym zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami; wzbogacone (pobierane z naturalnych mieszanek piaszczysto-żwirowych i wzbogacone, tzn. w drodze dodatków do mieszanki żwiru) – zgodnie z normami budowlanymi i zasadami rodzajów robót budowlanych. Standard nie odnosi się do mieszanek naturalnego piasku i żwiru (ASG), stosowanych jako półprodukty dla późniejszego przetworzenia przez konsumentów …

Oto przykład reklamy złoża, które można kupić:
Złoże PGS pod rozbudowę kopalni.
Szczegółowy opis biznesu:
Sprzedaż złoża – materiału piaszczysto-żwirowego.
Położenie: Region Jarosław, Rostów  r – n, naprzeciwko d. Lubiłki.
Odległość do Moskwy (do Obwodnicy Moskiewskiej) — 170 km trasą (m – 8 Moskwa – Chołmogory), bezpośrednio przy trasie.
Plac odcinka — 100 ha.
Obliczone zapasy:
Materiał piaskowo-żwirowy  – 7,3 mln. m 3
Kategoria liczenie zapasów – C-1.
Średnia grubość pokładu – 0,5 m.
Średnia użyteczność warstwy – od 4, 5 do 9, 3 m.
Średnia zawartość żwiru i głazów – 30%.
Licencja do 2029

Co nam mówią te cyfry: Głębokość występowania, (średnia zdolność opadania) – 0,5 metrów. Ile milionów lat potrzeba do ukształtowania warstwy 0,5 metra, w górnej części złoża? Myślę sto-dwieście lat, ale nie milionów. Wszystkiego 4-9 metrów grubość użytkowej warstwy. I wszystko. Poniżej – na ogół podłoże bywa gliniane. Drugą właściwością takiego położenia jest bliskość rzeki. Przy czym teraz, może znajdować się ona w odległości kilku kilometrów od złoża. A może też być ogromny wąwóz, który w swojej budowie bardzo przypomina koryto nizinnej rzeki, ale oprócz wiosennych powodzi, nic go teraz nie napełnia. Co więcej, sama kopalnia (złoże) – stanowi takie koryto – wypełnione PGS.

Wynikające fakty – naturalny kamień, z którego składają się złoża jest bardzo urozmaicony. Obecne są tam głazy narzutowe – granity (różnego koloru i pochodzenia), piaskowiec, kwarcyt, dolomit, wapień. Zdarza się, że na głębokości są kamienie z wyraźnymi śladami obróbki mechanicznej i oddziaływaniem ludzkich rąk i narzędzi. Złoża granitów, które wychodzą na powierzchnię można spotkać w Leningradzie, regionie Archangielska, Komi i Karelii. Gdzie złóż PGS – z jakiegoś powodu nie ma. Natomiast bardziej na południe – bezpośrednio na powierzchni i pokładach tam gdzie skoncentrowany jest PGS spotyka się go na powierzchni, w lasach, na polach i w ogrodach. Sumarycznie – rozrzucone są na powierzchni miliardy ton.
http://yuri-shap2015.livejournal.com/1710.html w części dotyczącej północnych rejonów Rosji.

Tzn. fala zmyła kamienie, piasek i glinę (a wraz z nimi wszystko co się na nich znajdowało – roślinność, budowle, ludzi i zwierzęta), i przeniosła to na południe…

14-ilm

Oto jaka gęstość zaludnienia była na granicach Północnych:

15-ilm

Teraz trochę fizyki:
Energia kinetyczna ruchu wody, zdolna jest wprawić w ruch każdy przedmiot stojący na jej drodze. Masa przesuwanego przedmiotu jest proporcjonalna do szybkości wody. (Właśnie na tym opiera się cięcie strumieniem wody metalu i innych materiałów, gdzie woda z piaskiem, pod dużym ciśnieniem tnie nawet metale). Sądząc po wielotonowych głazach narzutowych, które zostały wprawione w ruch, pierwotna energia kinetyczna była po prostu ogromna. Dlatego rozmiar (masa), głazów narzutowych jest większa ze strony początku przepływu wody – czyli od północy. Na nizinach i w korytach rzek, miejscach gdzie woda spływała z równin. Energia kinetyczna wody z pewnością malała, a na równinach po zatrzymaniu – w ogóle nie było ruchu. Zawiesina materii organicznej i gliny – osiadała na powierzchni tworząc złoża gliny i plamy czarnoziemów!!!. (osady organiczne są najlżejsze i osadzały się tylko na powierzchni).

Tylko przepływająca woda mogła stworzyć jednorodne pokłady piasku i kamienia. Dlatego podczas przepływu wody utworzyły się pokłady piasku (pasma do kilku kilometrów). Czarnoziem Kraju Krasnodarskiego – to formacja zakończenia przy czarnomorskiego przesuwającej się wody z Morza Czarnego, całe to terytorium przez parę lat było zatopione.  Osiadły muł z dna tego ogromnego zbiornika wodnego utworzył czarnoziemy Kraju Krasnodarskiego. (Dlatego przeniesienie się Zaporożan nie mogło mieć miejsca wcześniej niż w połowie 19 wieku).

No cóż, nie będę już więcej męczył czytelników podstawowymi informacjami, pora aby wyciągnąć pewne wnioski:

Sumując wszystko wyżej wymienione, wychodzi następujące: Niedawno, kilkuset lat temu, od Północy naszego kraju, w bardzo krótkim czasie, (ponieważ złoża są bardzo jednorodne, i nie podzielone innymi warstwami), przyszła ogromna ilość wody, fali, która zalała wybrzeże północne – na całej długości. Głębokość fali wynosiła tysiące kilometrów. Inaczej w przypadku równiny energia kinetyczna byłoby nie wystarczająca a woda po prostu zatrzymałaby się po kilkuset kilometrach. Tym nie mniej coś musiał tą falę na przestrzeni tysięcy km. od brzegu wywołać. Tsunami nie jest w stanie czegoś takiego wywołać. Czas oddziaływania to kilka lat. Być może duża objętość wody po prostu zamarzła, i topnienie miało miejsce przez kilka lat, falami… Ale przy wystarczająco krótkim lecie (wiele ciepła potrzeba do topnienia lodu i śniegu). (Tak jak w Jakucji lub rejonach z wieczną zmarzliną).

Jeszcze jednym dowodem na przejście fali (wody) na całym terytorium jest obecność bardzo szerokich, przemytych niedawno koryt rzek – wszystkich bez wyjątku, a także dużej ilości wąwozów, w budowie podobnych do koryt rzek równinnych. Ale to temat na inny artykuł. Powodzenia i rozumu dla wszystkich.

źródło

Do pobrania:

DOCX

PDF

Reklamy

Komentarzy 6 to “Ile lat mają złoża piasku i kamienia w europejskiej części Rosji”

 1. darek Says:

  Ślady potopu są widoczne nie tylko w Rosji ale obejmują cały świat. Przykład z mego doświadczenia : pewnego dnia kopaliśmy rów z moim tatą w celu położenia rury wodnej (przyłącze), Głębokość 1,8 m, Na tej głębokości zauważyłem gładkie otoczaki mniej więcej tej samej wielkości. Nie były w tylko w jednym miejscu ale ciągnęły się na całej długości rowu. Jestem pewny że miejsce to stanowiło naturalny krajobraz przedpotopowy.

 2. GEE Says:

  „Ostatni Globalny Efekt Elektryczny (GEE) na Ziemi miał miejsce w roku 2348 pne i przejawiło się jako rozległa powódź, która nastąpiła po 40 dniach intensywnych opadów atmosferycznych przy akompaniamencie niezwykle intensywnych burz, erupcji wulkanów i trzęsień ziemi, z całym szeregiem negatywnych skutków dla ludzkiej populacji, która ucierpiała ogromne straty, podobnie jak cała biosfera. W tym czasie zaobserwowano również gwałtowny intensywny przepływ elektryczności z przestrzeni kosmicznej ku powierzchni Wenus, w formie pioruna, który w jednej chwili spowodował pożar całej atmosfery tej planety. Było to widoczne z Ziemi jako pochodnia płonąca przez kilka dni. Do dziś za Wenus ciągną się dymy z tego pożaru, a temperatura powierzchni nie spada poniżej 500 stopni. Podobnie w przeszłości GEE spowodowały wyrwanie Wielkiego Kanionu na Ziemi, Valles Marineris, czyli słynnych „kanałów” na Marsie, charakterystycznych „dendrytycznych rzek” i z górą 99% kraterów na Księżycu i na innych planetach w obserwowalnym Kosmosie.”
  http://tiitinstitute.com/conceptiitp.html#GEE

 3. A Says:

  Immanuel Velikovsky „Zderzenie światów” – opis katastrof jakie przeszła Ziemia w bliższych spotkaniach z Wenus, która kiedyś była kometą i Marsem. Genialna książka, genialna praca, która zajęła autorowi 10 lat studiowania wielu źródeł historycznych. W połowie XX wieku powaliła na kolana świat nauki.

 4. Szymon Says:

  Treborok a jesteś w stanie napisać artykuł o historii Polski na podstawie tych wszystkich badań rosyjskich? Bo to by było ciekawe jakby połączyć wszystkie wątki np najazd tatarów w 13w i informacje, że w tym wieku przeszedł potop przez Tartarię, datowanie budowy zamków na ten wiek, informacje, że wiele z nich było odkopanych, rozbiór Polski przez Cesarstwo Rzymskie i wiele innych. Pozdrawiam.

  • treborok Says:

   Nie wiem czy mi starczy czasu, bo dużo materiału. Jest wiele wątków, które na siebie zachodzą, przestrzegam też przed wszelkimi uproszczeniami. Gra się toczy na wielu poziomach, i tak naprawdę nie łatwo wszystko ogarnąć. Zadziwia mnie jedno, jak tak mała grupa (twarów, pasożytów) mogła rozpieprzyć tak ogromne imperia. Jak ludzie są nieodporni na działanie różnych metod i sposobów kontroli umysłu? Najważniejszą informacją zdaje się jest, że jesteśmy pod okupacją (Midgard). Jeśli ktoś ma technologie wpływania na innych, manipulacji nimi i czas, to może podbić każdego, dobrym przykładem jest tu obecny problem uchodźców. Reasumując i wracając do Słowian, zarażenie poszło z zachodu zgodnie z tą mapą:
   https://treborok.wordpress.com/mapa-polityczna-swiata-z-poczatku-xvi-wieku/?preview=true
   i ma to miejsce na wielu poziomach, są i inne (wyższe), a Słowianie z uwagi, że nie znali tych metod musieli przegrać w tej nierównej walce.

   Ośrodki decyzyjne znajdowały się jak po jednej (naszej) tak i drugiej stronie ale było to na zasadzie (najczęściej) dobrowolnego zrzeszania Słowian (pomijając niedawne czasy (200-400 lat) i to było naszą siłą, dlatego wyzwania nadchodzących czasów są tak ogromne, że jedyną przeciwwagą może być jedynie ponowne zrzeszenie wszystkich Słowian na zasadzie wolnego związku, najpierw ekonomicznego a potem pełnego kulturowego. Może brzmi to naiwnie ale kto wie, osobiście widzę szansę (może nie od razu). Powinienem wspomnieć jeszcze obecnym Rosyjskim (Moskiewskim) imperium rzymskim ale musiałbym dużo czasu spędzić, materiału jest na grubą książkę. Dowody Słowiańskości na naszych terenach są skrzętnie ukrywane w muzeach i niektórych kościołach, czasem trafi się jakaś lokalna wystawa ale to za mało, przez tyle lat panowania kościoła większość została albo skrzętnie zniszczona albo wywieziona (do Watykanu). Stąd tłumaczę z Rosyjskiego, bo jest tam więcej dowodów na istnienie wielkiej Słowiano-Aryjskiego imperium i cywilizacji. Oczywiście trzeba pomijać dowody przypisujące jednej jak i drugiej nacji dominację jako ważniejszej, bo to pierwszy ktok do podziału i animozji.
   To tyle
   Pozdrawiam

 5. Tom Says:

  Ciekawym przykładem i zarazem zagadka jest kolor złoża w kopalniach w okolicach Radomska. Kamień tam występujący jest w kolorze od śnieżno białego do aż bordowego. Wszystkie to kolory występują w jednym skupisku i na przestrzeni 20 cm występuje kilka kolorów jednocześnie a nawet żyły rudy żelaza. Polecam wycieczkę do miejscowości Grabowie znajdującej się u samego dołu Chełmskiej Góry od strony południowej.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: